Počela redovna sjednica Općinskog vijeća Živinice

21. redovna sjednica Općinskog vijeća Živinice počela je jutros u 10:00 sati. Usvojeni Dnevni red sjednice je sljedeći:

21. redovna sjednica Općinskog vijeća Živinice počela je jutros u 10:00 sati.

Usvojeni Dnevni red sjednice je sljedeći:

1.Informacija o realizaciji zaključaka, odgovora na vijećnička pitanja i inicijative;
2. Odluka o usvajanju Urbanističkog projekta “Gradska pijaca” Živinice;
3. Odluka o provođenju Urbanističkog projekta “Gradska pijaca” Živinice;
4. Odluka o plaćama i naknadama uposlenika i izabrahih dužnosnika u organima Općine Živinice;
5. Odluka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku u vezi konačne realizacije projekata
sufinansiranja (“građani-općina”) po principu M:M iz 2018. godine;
6. Razmatranje zahtjeva MZ Šahići radi utvrđivanja trase i sanacije puta u MZ Šahići preko
zemljišta RMU Đurđevik;
7. Informacija o radu Službe za inspekcijske poslove sa akcentom na provođenje Odluke o
komunalnom redu;
8. Informacija o korištenju javnih površina na području Općine Živinice;
9. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu;
10. Odluka o izmjeni i dopuni Programa i kriterija u utvrđivanju lokacija za privremeno zauzimanje
javnih površina;
11. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Živinice;
12. Izmjene i dopune Odluke o naknadama;
13. Imenovanja i razrješenja članova radnih tijela Općinskog vijeća Živinice;
14. Program rada JZU “Dom zdravlja” Živinice za 2019. godinu;
15. Program rada JU “Centar za socijalni rad” Živinice za 2019. godinu;
16. Program rada JU “BKC” Živinice za 2019. godinu;
17. Program rada JU “RTV” Živinice za 2019. godinu;
18. Godišnji program rada JU “Dječije obdanište” Živinice za pedagošku 2018/2019. godinu;
19. Plan rada i finansijskog poslovanja JP “Horizontala-Živinice” Živinice za 2019. godinu;
20. 22. Program rada JP “Veterinarska stanica” Živinice za 2019. godinu,
21. Plan rada JP “Sportska dvorana” Živinice za 2019. godinu;
22. Program rada JP “Eko -Sep” Živinice za 2019. godinu;
23. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu Ahmetović Avdo
sin Mehe iz Živinica;
24. Zaključak o ispravci greške u Rješenju Općinskog vijeća Živinice br. 05/1-475-62 od 02.12.1998.
godine;
25. Izvještaj o utrošku koncesionih sredstava za prošlu godinu;
26. Vijećnička pitanja i inicijative.;
27. Tekuća pitanja.

Izvještaj sa održane sjednice sa usvojenim odlukama i zaključcima bit će objavljen u rubrici Općinskog vijeća.