Iz Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Općine Živinice, a u vezi ostvarivanja prava na premiju (markicu) zdravstvenog osiguranja, obavještavaju osobe u statusu porodice šehida- poginulih boraca, udove umrlih RVI kod kojih postoji uzročno-posljedična veza i RVI od 60% i više, da će Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u nadležnoj Poslovnici zdravstvenog osiguranja vršiti oslobađanje od premije zdravstvenog osiguranja za navedene kategorije sa početkom od 15.03.2019. godine.

OBAVJEŠTENJE


Iz Službe za lokalni ekonomski razvoj, finansije i trezor obavještavaju fizička lica sa područja Tuzlanskog kantona koja su svojim učešćem u pojedinim radnim tijelima i komisijama Općine Živinice ostvarila bilo kakvu novčanu naknadu, da dođu lično u kancelariju broj 27 Općine Živinice, te da preuzmu “Godišnji izvještaj o obračunatoj, obustavljenoj i uplaćenoj akontaciji poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti za 2018. godinu”, radnim danima u terminu od 15.02.2019. godine do 22.02.2019. godine u vremenu od 9:00 do 11:00 sati.


Iz Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe obavještavaju predsjednike ili druga ovlaštena lica za predstavljanje NVO odnosno udruženja građana, sa područja Općine Živinice, da su na osnovu člana 14. Pravilnika o dodjeli sredstava iz budžeta Općine Živinice za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i udruženja i izvještavanju o utrošenim sredstvima („Službeni glasnik Općine Živinice“ broj: 6/18), dužni najkasnije do 31.03.2019. godine Općini Živinice dostaviti Izvještaj o utrošenim sredstvima koja su im dodijeljena iz Budžeta Općine Živinice za 2018. godinu.

U skladu sa članom 2. i članom 14. navedenog Pravilnika propisano je da organizacije i udruženja kao korisnici sredstava iz Budžeta Općine Živinice, su dužni Općini Živinice dostaviti Izvještaj o utrošenim sredstvima i priložiti:

kompletan Izvještaj o utrošenim sredstvima koja su dodijeljena iz Budžeta Općine Živinice za prethodnu godinu;
ovjerene kopije obrazaca Bilans stanja i Bilans uspjeha iz godišnjeg obračuna udruženja za prethodnu godinu;
odgovore na pitanja u tabelarnom obrazacu Osnovni podaci za nevladinu organizaciju-udruženje, koji se nalazi u prilogu Pravilnika:
ovjerene kopije dokumenata o registraciji organizacije i udruženja;
kopije dokumenata o otvaranju žiro računa u banci sa podacima o ovlaštenim potpisnicima žiro računa;
i druge kopije dokumentacije za utrošena sredstva (račune, naloge za isplatu, naloge za prenos sredstava i sl.).

NVO i udruženja građana koja su dostavili dio dokumentacije kojim se pravdaju dodjeljena sredstva ne moraju ponovo istu dostavljati, nego samo dokumentaciju koju nisu dostavili. Za dokumentaciju koju su dostavili potrebno je samo da navedu broj podneska pod kojim je zaprimljena navedena dokumentacija.

Organizacijama i udruženjima koja ne dostave Izvještaj o utrošenim sredstvima za svaku tranšu dodijeljenih sredstava, obustavit će se dodjela sredstva iz Budžeta Općine Živinice, s tim da će Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, BIZ i raseljene osobe putem Općinskog pravobranilaštva tražiti povrat uplaćenih sredstava.

OBAVJEŠTENJE


Obavještavamo javnost da je javnom objavom Općinskog suda u Živinicama dana 18.01.2019. godine pokrenuta procedura uspostave /zamjene zemljišne knjige za katastarsku opštinu Dubrave.

U vezi sa tim, ovim putem pozivamo sve zainteresovane osobe, pravna i fizička lica koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama u katastarskim opštinama Dubrave Gornje i Dubrave Donje po novom premjeru da to svoje pravo prijave Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Živinicama.

Sud poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave poziva prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka. Uz podnesak se prilaže isprava na osnovu koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini, a to je najčešće ugovor o kupoprodaji, poklonu, zamjeni, presuda, rješenje o nasleđivanju (original ili ovjerena kopija ).

Također se pozivaju i svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u navedenim katastarskim opštinama čije je vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora ,da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu ,kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava .

Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno učestvujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske opštine koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, u okviru “Projekta registracije nekretnina će se provoditi bez naplate sudske takse.

Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Zemljišnoknjižnog ureda Općinaskog suda u Živinicama, na adresi Ul.Oslobođenja broj 22 svakim radnim danom od 07:30 do 16:00 sati ili putem pošte na adresu; Zemljišnoknjižni ured Općinaskog suda u Živinicama Ul. Oslobođenja broj 22,75270 Živinice.

Oglas o uspostavi/zamjeni zemljišne knjige objavljen 18.01.2019. godine u Službanim novinama FBIH 2/19, i Službenom glasniku BIH 3/2019).

Dodatne informacije možete potražiti putem maila info@fgu.ba.

OBAVIJEST ZA JAVNOST


21. redovna sjednica Općinskog vijeća Živinice počela je jutros u 10:00 sati.

Usvojeni Dnevni red sjednice je sljedeći:

1.Informacija o realizaciji zaključaka, odgovora na vijećnička pitanja i inicijative;
2. Odluka o usvajanju Urbanističkog projekta “Gradska pijaca” Živinice;
3. Odluka o provođenju Urbanističkog projekta “Gradska pijaca” Živinice;
4. Odluka o plaćama i naknadama uposlenika i izabrahih dužnosnika u organima Općine Živinice;
5. Odluka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku u vezi konačne realizacije projekata
sufinansiranja (“građani-općina”) po principu M:M iz 2018. godine;
6. Razmatranje zahtjeva MZ Šahići radi utvrđivanja trase i sanacije puta u MZ Šahići preko
zemljišta RMU Đurđevik;
7. Informacija o radu Službe za inspekcijske poslove sa akcentom na provođenje Odluke o
komunalnom redu;
8. Informacija o korištenju javnih površina na području Općine Živinice;
9. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu;
10. Odluka o izmjeni i dopuni Programa i kriterija u utvrđivanju lokacija za privremeno zauzimanje
javnih površina;
11. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Živinice;
12. Izmjene i dopune Odluke o naknadama;
13. Imenovanja i razrješenja članova radnih tijela Općinskog vijeća Živinice;
14. Program rada JZU “Dom zdravlja” Živinice za 2019. godinu;
15. Program rada JU “Centar za socijalni rad” Živinice za 2019. godinu;
16. Program rada JU “BKC” Živinice za 2019. godinu;
17. Program rada JU “RTV” Živinice za 2019. godinu;
18. Godišnji program rada JU “Dječije obdanište” Živinice za pedagošku 2018/2019. godinu;
19. Plan rada i finansijskog poslovanja JP “Horizontala-Živinice” Živinice za 2019. godinu;
20. 22. Program rada JP “Veterinarska stanica” Živinice za 2019. godinu,
21. Plan rada JP “Sportska dvorana” Živinice za 2019. godinu;
22. Program rada JP “Eko -Sep” Živinice za 2019. godinu;
23. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu Ahmetović Avdo
sin Mehe iz Živinica;
24. Zaključak o ispravci greške u Rješenju Općinskog vijeća Živinice br. 05/1-475-62 od 02.12.1998.
godine;
25. Izvještaj o utrošku koncesionih sredstava za prošlu godinu;
26. Vijećnička pitanja i inicijative.;
27. Tekuća pitanja.

Izvještaj sa održane sjednice sa usvojenim odlukama i zaključcima bit će objavljen u rubrici Općinskog vijeća.


Povodom rješavanja problema ogromnih gužvi u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja u Općini Živinice, Općinski načelnik Samir Kamenjaković održao je hitan sastanak sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Mirsadom Hodžićem.

Naime, zbog uplate godišnje premije zdravstvenog osiguranja, odnosno markica za 2019. godinu posljednjih nekoliko dana su ispred Zavodu zdravstvenog osiguranja u Živinicama prisutne su velike gužve i redovi građana koji čekaju na ovjeru zdravstvenih legitimacija i markica.

Situaciju je dodatno otežalo i to što je poslovnica zdravstvenog osiguranja u fazi adaptacije, te su usluge Poslovnice dostupne u privremenim prostorijama sa manjim kapacitetom. Brojni građani svoj red čekaju satima na ulici.

S obzirom na navedenu situaciju Načelnik je hitno djelovao, te je donešena odluka da se usluge ovjere zdravstvenih legitimacija i premije osiguranja u narednih mjesec dana vrše u prostorijama Općine Živinice.

Dakle, od danas, 23.01.2019. godine, na području Općine Živinice djelovat će mobilni Tim Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Mobilni Tim smješten je u prostorijama zgrade Općine i djelovat će u periodu od 7:30 do 16:00 sati.

Mobilni Tim organizovan je u cilju pružanja određenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kako bi se otklonile i/ili smanjile gužve na šalterima u poslovnici zdravstvenog osiguranja.

“S obzirom da su u zadnjih nekoliko dana naši građani u velikoj agoniji kada je u pitanju Zavod zdravstvenog osiguranja i ovjera knjižica i markica, mi smo bili dužni da nađemo rješenje. Zahvaljujem se Direktoru Zvoda koji je na moj poziv došao da riješimo ovaj problem. S obzirom da nije postojao drugi način, ja sam se odlučio da napravimo sljedeće. Dakle, Zavodu za zdravstveno osiguranje ćemo ustupit kompletnu salu u zgradi Općine Živinice na mjesec dana, dok oni ne renoviraju svoje objekte. Rješenje ovog, a i ostalih, problema obaveza je svih nas, jer smo mi prije svega srevis našim građanima i ovom prilikom to želimo i pokazati. U roku od 24 sata sala namijenjena za privremeni prostor ZZO TK je spremna, gdje službenici Zavoda od jutros nesmetano pružaju sve usluge koje su potrebne našim građanima. Zamolio sam Direktora da odvojimo pacijenate od stanovništva kojima je samo potrebna rutinska ovjera knjižice. Ovjera knjižica i markica u narednih mjesec dana će se vršiti u prostorijama Općine Živinice, dok će se u privremenim prostorijama Zavoda rješavati ovjere uputnica, papira za operaciju, kao i izvršavanje određenih dijagnostičkih procedura koje se ovjeravaju. S obzirom da su niske temperature i da naši građani dolaze u ranim jutarnjim satima i čekaju, ne možemo dozvoliti da se građani mrznu i toliko dugo čekaju po ulicama da bi ovjerili knjižicu. Tu ima bolesnih ljudi, starih i djece, te smo zbog toga dužni da ovo riješimo. Dužni smo, i sa ljudske i sa moralne strane, da uradimo ovo što smo danas i uradili. Općina Živinice će uvijek biti uz svoje građane, te bilo koji problem s kojim se oni budu susretali mi ćemo pokušati riješiti. Naša administracija stoji na usluzi građanima u svakom momentu. Molim građane da iskoriste ove momente dok imamo odvojen dio ovjere knjižice i dio ovjere dokumentacije za operacije i dijagnostike kako bi riješili svoje obaveze.”, istakao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković, te dodao:

“Trajno rješenje ovog problema jeste elektronska knjižica. Smatram da poslanici u Skupštini TK trebaju biti fleksibilniji, a ovo im treba biti alarm za AD HOC djelovanje i donošenje odluke o uvođenju elektronske knjižice. Sa elektronskom knjižicom redova ispred šaltera više ne bi bilo. Taj paket treba zadovoljiti elektronski recept i elektronski karton, tako da ne bi bilo čekanja ni u Domu zdravlja a ni u bolnici. Ovo je jedan apel iz Živinica na više nivoe vlasti da pristupe trajnom rješavanju ovog problema”, poručio je načelnik Kamenjaković.

“Zahvalio bih se načelniku Samiru Kamenjakoviću jer je građanima Općine Živinice pružio mogućnost da u prostorijama Općine Živinice koriste uslugu Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Kako bi smanjili gužvu u izmještenim prostorijama Zavoda, građanima je pružena mogućnost ovjere knjižica i markica u prostorijama Općine. Poslovni prostor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK nalazi se u fazi renoviranja do 10. februara. Ovim rješenjem nastojimo da popravimo situaciju kada je u pitanju gužva i ostvarivanje određenih prava koja trebaju osiguranici kod Zavoda zdravstvenog osiguranja TK”, rekao je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Mirsad Hodžić.


Obavještenje o dodjeli ugovora za Projekat “Rekonstrukcija i dogradnja vodovodnog sistema Živinice”.

Sazetak 430-1-3-227-5-1_19

Općinski načelnik Samir Kamenjaković u ponedjeljak 24.12.2018.godine sa početkom u 12 sati, na gradskom bulevaru svečano će otvoriti prvi živinički bazar s kojim će ujedno i zvanično početi manifestacija Dani dijaspore koja će trajati od 24.12. do 28.12. decembra.

Manifestacija Dani dijaspore se na inicijativu načelnika Kamenjakovića već tradicionalno održava treću godinu zaredom, i osim bogatog i raznolikog programa u kojem će svi građani moći uživati, manifestacija ima za cilj povezati lokalnu zajednicu sa iseljeništvom i omogućiti kulturnu, umjetničku, obrazovnu i ekonomsku saradnju između Općine Živinice i dijaspore.

Bazarni dani koji se prvi put održavaju na području Općine Živinice, trajat će svih pet dana ovodišnje manifestacije.

Građanima će svoje tradicionalne kulinarske specijalitete, kao i tradicionalne rukotvorine i zanate predstaviti mnogobrojna živinička udruženja, a najmlađi posjetitelji svih pet dana će se moći družiti sa Djeda Mrazom.

Besplatan čaj, kafa, i suhi kolačići će biti omogućeni za sve građane i posjetitelje na jednom od štandova bazara.

U Bosanskom kulturnom centru od 24.12. do 28.12. održat će se kulturno raznolik program koji će obuhvatiti pozorišne predstave, dokumentarni film, književne, diskusione i folklorne večeri.

Posebno treba istaći da će se u Bosanskom kulturnom centru Živinice u utorak održati i cjelovečernji koncert saza i sevdaha, a u četvrtak i veče folklora u kojoj će učešće uzeti i gosti iz Zagreba.

Na ovogodišnjoj manifestaciji učešće će uzeti mnogobrojna udruženja, nevladine organizacije, predavači i kulturni radnici iz dijaspore.

Manifestacija Dani dijaspore će biti i prilika da se na jedan lijep način i sa sadržajnim kulturnim program obilježe božićni i novogodišnji praznici.

Ovim povodom Općinski načelnik zajedno sa svojim saradnicima poziva sve građane da svojim prisustvom uveličaju i podrže ovogodišnju manifestaciju Dani dijaspore.

U petak 28.12.2018, godine muzika uživo, kao i vatromet će zatvoriti ovogodišnju manifestaciju.

Kompletan program manifestacije možete pogledati ispod, ili na sljedećem LINKU.

DANI DIJASPORE 2018_12

Obavještavaju se nezaposlene osobe sa Konačne rang liste za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, od 11.12.2018. godine, da će Općinski načelnik Samir Kamenjaković i direktori pravnih subjekata sa područja Općine Živinice u kojima će se obavljati stručno osposobljavanje, dana 17.12.2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Živnice, potpisati Ugovore o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, na osnovu kojih će nezaposlene osobe sa navedene Konačne rang liste moći početi sa stručnim osposobljavanjem.

Svim prisutnim obratit će se Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković, a nezaposlene osobe sa navedene Konačne rang liste će tom prilikom dobiti sve potrebne informacije o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Imajući u vidu značaj potpisivanja navedenih Ugovora o stručnom osposobljavanju, očekujemo da osobe sa Konačne rang liste usklade svoje obaveze i prisustvuju ovom događaju.


Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje, Općine Živinice, objavila je Konačnu rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS – III i IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Općinski načelnik Samir Kamenjaković, potpisati će ugovore sa svim pravnim subjektima u kojima će kandidati raditi stručno osposobljavanje, a direktori pravnih subjekata potpisat će pojedinačne ugovore sa nezaposlenim osobama sa Konačne rang liste.

O terminu potpisivanja ugovora nezaposlene osobe sa Konačne rang liste će biti blagovremeno obaviještene putem TV Živinice i web stranice Općine Živinice.

KONAČNA RANG LISTA

 

1 2 3 9