Komisija za odlikovanja i priznanja Općinskog vijeća Živinice  je raspisala JAVNI KONKURS
za dodjelu općinskih priznanja i nagrada u povodu 18. MAJA – Dana oslobođenja Općine Živinice.

JAVNI KONKURS


U okviru potpisanog Sporazuma o saradnji na projektu „Osnaživanje žena za akcije u zajednici“ između Općine Živinice i Udruženja “Amica Educa” Tuzla, nastavlja se sa edukacijama iz oblasti uspostavljanje mehanizama rodne ravnopravnosti.

Radi se o nastavku edukacije koja je započeta u 2018. godini te je namjenjena osobama koje su prisustvovale istoj. Napominjemo, da se na edukaciju mogu uključiti i druge osobe koje su zainteresirane za ovu temu.

Edukacija je namjenjena uposlenicima institucija, javnih ustanova i javnih preduzeća Općine Živinice (Općina Živinice, Općinski sud, Policija, Služba za zapošljavanje, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja/Centar za mentalno zdravlje, Komisija za rodnu ravnopravnost, Dječije obdanište, Osnovne i srednje škole sa područja Općine Živinice i sl.) kao i relevantnih tijela i organizacija koje djeluju na području Općine Živinice.

Edukacija će se baviti perspektivom muškog i ženskog spola te pitanjem kako tradicionalni i patrijarhalni stavovi utiču na neravnopravnu raspodjelu odgovornosti, obaveza, privilegija i mogućnosti.

Edukacija će obuhvatiti obradu slijedećih sadržaja:
1.Osnovni koncepti: spol, rod, rodne uloge, rodni stereotipi, rodne predrasude, rodna
diskriminacija, rodno zasnovano nasilje, rodna ne/ravnopravnosti;
2.Statistički prikaz stanja u BiH po pitanju ravnopravnosti spolova;
3.Institucionalni mehanizmi: postojeće agencije, centri, komisije, konvencije čiji je
potpisnik BiH, analize Zakona o ravnopravnosti spolova i zabrani od diskriminacije;
4. Kreiranje rodne analize u svakodnevnom radu

Nakon završene edukacije, učesnici će biti u mogućnosti da odgovore na: Kako rodna podjela rada i obrasci donošenja odluka utiču na rad, podjelu rada i odlučivanje? Ko ima pristup i kontrolu nad resursima, imovinom i beneficijama? Koje su različite potrebe, prioriteti i prednosti žena i muškaraca? Koje su strateške i praktične potrebe muškaraca i žena i kako zadovoljiti te potrebe? Koje su prednosti, kapaciteti i slabosti žena i muškaraca? Kako nadograditi postojeće prednosti i kako smanjiti postojeće nedostatke? Koje su prepreke i ograničenja u pristupu žena i muškaraca prilikom korištenja usluga i/ili učestvovanja u radu.

Edukacija će u 2019. godini biti organizirana u slijedećim terminima:
– 17. i 18. april 2019.g. u vremenu od 13.00 do 16.00 sati.
– 15. maj 2019.g. u vremenu od 13.00 do 16.00 sati.

Edukacija će se održavati u prostorijama Općine Živinice (mala sala za sastanke).

Edukaciju će voditi koordinatorica Gender projekata Udruženja „Amica Educa“ Tuzla, Selma Mustačević, ekspertica za pitanja rodne ravnopravnosti.

Nastavak i završetak edukacije u trajanju od ukupno 2 dana, planiran je u 2020.godini, a o terminu će učesnici biti blagovremeno informirani.

Prijava za učešće na edukaciji vrši se putem putem slanja prijave na e-mail: nermina@opcinazivinice.ba ili putem telefona broj: 035/743-394.

Od prijavljenih učesnika se očekuje redovno prisustvo na svim danima edukacije. Učešće na edukaciji je besplatno. Učesnici će dobiti potreban edukativni materijal, korištene power point prezentacije te po završetku edukacije će im biti uručen certifikat.

O ostalim detaljima o načinu organiziranja i implementacije edukacije možete kontaktirati Nerminu Mahmutbegović (035/743-394; nermina@općinaživinice.ba).

Napomena – nakon održavanja svakog dana radionice planirana je zakuska/ručak za sve učesnike.


Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava radi izbora pravnih lica – preduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku.

JAVNI POZIV


Općinski načelnik Samir Kamenjaković objavljuje JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta namještenika u općinskom organu uprave Živinice na neodređeno vrijeme.

1. Viši referent–starješina smjene – vatrogasac u Službi civilne zaštite – 1 izvršioc.

JAVNI OGLAS

 


Općinski načelnik Samir Kamenjaković raspisao je JAVNI OGLAS za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Živinice putem javnog nadmetanja – LICITACIJE.

JAVNI OGLAS


U skladu sa svojom misijom, pravilnikom o članstvu i strateškim planom širenja svog djelovanja UG Mreža aktivnih zajednica otvara poziv za prijem novih zajednica u svoje članstvo.

UG Mreža aktivnih zajednica je nevladina organizacija formirana 2014. godine dobrovoljnim udruživanjem predstavnika iz različitih lokalnih zajednica, koji u svojim zajednicama sprovode model otvorenog obrazovanja i planski proces organiziranja građana uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice.

Članice Mreže su zajednice koje formiraju i učestvuju u radu lokalnih grupa za razvoj zajednice koje potiču i održavaju demokratski dijalog, građansko učešće i organizovanje na mikro lokalnom nivou (mjesne zajednice), a sve s ciljem unapređenje uslova življenja i društvene povezanosti kroz radne i društvene akcije za promjene u svrhu dobrobiti svih stanovnika.

Mreža aktivnih zajednica trenutno broji 15 članica, zajednica sa područja 5 općina Tuzlanskog kantona i to općine: Živinice, Lukavac, Srebrenik, Kalesija i Grad Tuzla. U Općini Živinice za sada učestvuju 3 mjesne zajednice, Šerići, Priluk i Gornje Živinice.

Sve navedene zajednice imaju formirane lokalne grupe za razvoj koje uz podršku Mreže aktivnih zajednica provode model organiziranja zajednice. U okviru Mreže aktivnih zajednica, svaka pojedinačna Lokalna grupa za razvoj zajednice je ključni element u planskom procesu razvoja aktivne zajednice. To je dobrovoljno formirana neformalna grupa aktivnih građana koju čine predstavnici svih društvenih subjekata u jednoj zajednici (mjesna zajednica, škola, ambulanta, društveni dom, predstavnici sportskih, kulturnih i drugih udruženja kao i drugi neformalnih grupa građana kao što su sekcije žena, penzionera, mladih i sl.) koji žele razvijati svoju zajednicu kroz demokratski dijalog, aktivno građansko učešće i organizovanje za unapređenje društvene kohezije i uslova življenja u zajednici.

Zajednice članice dobiće organizaciono-savjetodavnu podršku za provedbu modela organiziranja
zajednice što podrazumjeva: izgradnju i formiranje tima aktivista u zajednici tj. formiranje lokalne
grupe za razvoj, mapiranje i analizu potreba zajednice kroz izradu akcionog plana zajednice, podršku
u provedbi i praćenju realizacije akcionog plana zajednice, podršku u organizaciji i realizaciji
sastanaka lokalne grupe za razvoj tokom cijele godine, podršku u evaluiranju ostvarenja akcionog
plana zajednice.

Tokom godine Mreža aktivnih zajednica će organizovati različite treninge i radionice za jačanje
kapaciteta lidera (treninzi i edukacije u oblasti organiziranja građana, učešća građana, a posebno
mladih u donošenju odluka, projekt menadžmentu, liderstvu, timskom radu, komunikaciji, itd).

Predstavnici lokalnih grupa članica imat će priliku da učestvuju u studijskim posjetama, zajedničkim
sastancima na kojima će se upoznati sa primjerima dobre prakse i načinima rješavanja problema u
drugim zajednicama. Također, predstavnici lokalnih grupa imat će priliku da učestvuju na građanskim
forumima i konferencijama koje će aktuelizirati zajedničke probleme i teme.
Zajednice članice Mreže aktivnih imaju pravo pristupa sredstvima Fonda za aktivne zajednice Fondacije tuzlanske zajednice. Fond je namjenjen za podršku organizaciji društvenih manifestacija, realizaciji malih akcija u zajednici kao i podršku realizaciji dugoročnih projekata od interesa za zajednicu.

Aplicirati mogu zajednice u kojima postoji inicijalni aktivizam građana i aplikaciju mogu podnijeti
zajednički predstavnici minimum tri subjekta/organizacije/institucije koje su spremne na međusobnu saradnju i provedbu modela organiziranja kroz učešće u Mreži aktivnih zajednica.

Akteri u zajednici mogu biti: savjet/vijeće MZ, škola, društveni dom, udruženja građana, omladinska udruženje, ambulanta, aktivne neformalne grupe građana i sekcije.

Akteri u zainteresovanim zajednicama obavezni su zajednički popuniti formular i dostaviti ga do 31.03.2019. putem e-maila na adresu maztuzla@gmail.com.
Za sve dodatne informacije svi zainteresirani građani mogu kontaktirati sekretara Mreže na gore navedeni mail ili na broj telefona 035-257-445.

Poziv u cjelosti i prijavni obrazac nalazi se u šalter sali Općine Živinice i na sljedećim linkovima.

POZIV
PRIJAVNI OBRAZAC


Omladinska banka Živinice poziva mlade da apliciraju sa svojim projektima i mikrobiznis idejama do 25.3.2019. godine do 14 sati.

Ako imaš 17 do 35 godina, ekipu od 3 do 7 mladih, dobru ideju, a želite da pokrenete i realizujete projekat od društvenog značaja, tvoja Omladinska banka podržaće vas sa iznosom od 500 KM do 1.500 KM.

Ukupan fond za projekte mladih iz Živinica iznosi 11.250 KM.
Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava pogledaj na Trebaš nekog da te pogura – Poziv za projekte mladih

Za mlade poduzetnike i poduzetnice od 18 do 35 godina, Omladinska banka je obezbijedila podršku za registraciju i pokretanje obrta ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.

Ukupan fond za mikrobiznise iz Živinica je 4.000 KM.
Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava pročitaj na Budi sama svoja šefica! Budi sam svoj šef!

O tome kada je osnovana Omladinska banka, koliko projekata je do sada podržano i ko su članovi i članice Odbora koji upravljaju bankom pročitaj na Omladinska banka Živinice.

UPUTSTVO ZA APLICIRANJE


Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković raspisao je javni konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2018./2019. godini.

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendije imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti koji su u tekućoj školskoj/akedemskoj godini prvi put upisali odgovarajući razred ili određenu godinu studija i imaju prebivalište na području Općine Živinice, uz uslov da ne koriste stipendiju po drugom osnovu.

Visina mjesečne stipendije za učenike u iznosi 70,00 KM, odnosno 700,00 KM za školsku godinu, a za studente 100 KM, odnosno 1000,00 KM za akademsku godinu.

U školskoj 2018/19. godini učenicima će se dodijelit ukupno 34 stipendije, i to prema sljedećem omjeru:
I razred – 44 % od ukupnog broja korisnika – 15 stipendija;
II razred – 23 % od ukupnog broja korisnika – 8 stipendija;
III razred – 18 % od ukupnog broja korisnika – 6 stipendija:
IV razred – 15 % od ukupnog broja korisnika – 5 stipendija.

U akademskoj 2018/19. godini studentima će se dodijelit ukupno 36 stipendija, i to prema sljedećem omjeru:
I godina – 37 % od ukupnog broja korisnika – 13 stipendija;
II godina – 28 % od ukupnog broja korisnika – 10 stipendija;
III godina – 20 % od ukupnog broja korisnika – 7 stipendija;
IV,V,VI godina – 15 % od ukupnog broja korisnika – 6 stipendija.

Konkursi su objavljeni dana 04.03.2018. godine na oglasnoj tabli i web stranici Općine Živinice i ostaju otvoreni 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom predaju se na protokol u Centar za pružanje usluga građanima Općine Živinice/šalter salu, Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, na posebnom obrascu.

Konkurse u cjelosti, obrazac prijave na konkurs i obrazac izjave da kandidat ne prima stipendiju iz drugog izvora, mogu se preuzeti na Info pultu u Centra za pružanje usluga građanima i na linkovima ispod.

Konkurs_dodjela_stipendija_2018_2019_ucenici

Konkurs_dodjela_stipendija_2018_2019_studenti

Obrazac prijave na konkurs 2019

Obrazac_izjave_o_neprimanju stipendije 2019


Na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona i Zaključka Općinskog vijeća Živinice na Javnu raspravu stavlja se Nacrt izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu.

S tim u vezi, pozivaju se sva pravna i fizička lica, građani Općine Živinice, da uzmu učešće u provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjena i dopuna Odluke o Komunalnom redu.

Javni uvid u izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu trajat će od 22.02.2019. do 22.03.2019. godine, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 sati, u prostorijama Odsjeka za urbanističko planiranje i komunalne poslove i Odsjeka za inspekcijske poslove Općine Živinice, kao i na linku ispod.

NACRT ODLUKE

Javno izlaganje održat će se 22.03.2019. godine u prostorijama velike sale Općinskog vijeća Živinice sa početkom u 15 sati.

Mišljenje, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Odluke mogu se dati u Zapisnik postavljanjem na javnom izlaganju ili podnijeti putem e-mail: ekrem@opcinazivinice.ba, do 22.03.2019. Godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvještaja o javnoj raspravi.

1 2 3 9