Gradonačelnik Samir Kamenjaković raspisao je Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije.

Postupak javnog nadmetanja održat će se u sali Gradskog vijeća Živinice dana 12. septembra 2019. godine (četvrtak) sa početkom u 9:00 sati.

Pravo da učestvuju u postupku licitacije imaju sva fizička i pravna lica koja u roku utvrđenom u ovom Javnom oglasu dostave potrebnu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 15 dana od dana objave oglasa u sredstvima javnog informisanja i isticanja na oglasnoj ploči Grada.

Tekst Javnog oglasa u cjelosti možete pogledati OVDJE.


Interni oglas za unapređenje državnog službenika na upražnjeno više radno mjesto u organu uprave Grada Živinice


Javni oglas za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Živinice za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta


Služba za opću upravu, društvene djelatnosti,boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice obavještava pripadnike boračkih populacija koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Živinice da je, u skladu sa Pravilnikom o uslovima, kriterijima i postupku za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2019. godini, objavila Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2019.godinu, za Grad Živinice.

Prijave na Oglas sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti najkasnije do 23.07.2019. godine.

Tekst Oglasa u cjelosti, kao i pravilnik sa zahtjevom mogu se preuzeti na info pultu u šalter sali i linkovima ispod:

OGLAS

PRAVILNIK

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u nadležnoj gradskoj službi i šalter sali Grada Živinice.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio je Javni poziv za kandidovanje projekata-programa “marka na marku” iz oblasti infrastrukture na području Grada Živinice, u skladu sa Budžetom Grada Živinice za 2019. godinu sa pozicije “Podrška za investicione aktivnosti u mjesnim zajednicama po principu M:M (50% Grad Živinice i 50% građani)”.

Pravo na sufinansiranje projekata-programa imaju sve mjesne zajednice, naseljena mjesta i grupe građana koji iskažu svoj interes putem interesnih zborova na području Grada Živinice.

Mjesna zajednica podnosi prijavu na Javni poziv na posebnom obrascu-aplikaciji koja se može preuzeti u šalter sali Grada Živinice i OVDJE.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti najkasnije do 15.10.2019. godine.

Tekst Javnog poziva u cjelosti možete pogledati OVDJE, a za sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva svi zainteresovani mogu se obratiti u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Grada Živinice (Odsjek za mjesnu samoupravu), kancelarija br.70 u Gradskoj upravi Živinice ili na telefon broj: 035/743-381, kontakt osoba Zijad Zenunović.


Gradonačelnik Samir Kamenjakvić je dana 21.06.2019. godine objavio Javni poziv za predaju zahtjeva za ostvarivanje prava na revolving sredstva za nabavku visoko gravidnih junica.

Pravo na učešće po ovom Javnom pozivu na revolving sredstva za nabavku visoko gravidnih junica imaju lica registrovana u obrtu i pravna lica koja proizvode svježe kravlje mlijeko za prerađivačku industriju.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici Grada Živinice www.opcinazivinice.ba i oglasnoj tabli Grada Živinice.

Javni poziv u cjelosti, kao i obrasci zahtjeva za izjavu i prijavu mogu se preuzeti na info pultu u šalter sali i linkovima ispod:

JAVNI POZIV
IZJAVA
PRIJAVA

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor Grada Živinice, ili na broj telefona 035/743-343 svakim radnim danom od 08:00-15:30 sati.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio je J A V N I  P O Z I V  za prijavljivanje zainteresovanih nezaposlenih osoba visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

S tim u vezi, pozivaju se nezaposlene osobe visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena, evidentirane kod JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Biro za zapošljavanje Živinice, koje nemaju položen stručni ispit, da se prijave za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u pravnim subjektima sa područja Grada Živinice radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

JAVNI POZIV

PRIJAVA NA JAVNI POZIV

IZJAVA PODNOSIOCA PRIJAVE


Nakon što su gradonačelnik Samir Kamenjaković i Fondacija Mozaik sa mladim ljudima iz Općine Živinice potpisali ugovore za realizaciju pet društveno korisnih projekata za našu lokalnu zajednicu, ponovo su otvoreni javni pozivi za projekte neformalnih grupa i mikrobiznise mladih.

S tim u vezi pozivamo sve mlade poduzetnike i poduzetnice da sa svojim idejama apliciraju na otvorene javne pozive do 30.6.2019. godine do 14 sati.

Ako imaš 17 do 35 godina, želiš da budeš sam svoj šef/šefica Omladinska banka će vam sa 2.000 KM bespovratnih sredstava pomoći da svoje ideje, hobije ili interese pretvorite u vlastiti mikrobiznis. Raspoloživ fond za mikrobiznise iz Grada Živinica iznosi 4.000 KM.

Javne pozive sa svim potrebnim informacijama o načinu i uslovima prijave možete pogledati ispod.

JAVNI POZIV ZA MIKROBIZNISE

JAVNI POZIV ZA PROJEKTE

1 2 3 10