Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković danas je u svom kabinetu potpisao ugovore o dodjeli grant sredstava za 14 korisnica Programa podrške mariginaliziranih grupa žena.

Tripartitne ugovore o dodjeli granta sa gradonačelnikom Samirom Kamenjakovićem potpisao je direktor USAID-ovog Programa podrške mariginaliziranih grupa žena Jasmin Bešić i 14 korisnica grantova sa područja Grada Živinica.

Kroz Program podrške marginaliziranim grupama žena koji Grad Živinice provodi u saradnji sa USAID-om osigurana su sredstva u iznosu 100.000 KM za pružanje podrške u pokretanju i razvoju biznisa žena iz marginaliziranih grupa u Gradu Živinice.

Grant predstavlja podršku kroz bespovratna sredstva koja su odobrena korisnicama, s tim da je dio sredstava osigurao Grad Živinice, a drugu USAID, u jednakom odnosu ukupnog iznosa od 100.000,00 KM.

Biznisi će biti pokrenuti u oblasti ugostiteljstva, tradicionalnog starog zanata, poljoprivrede, uslužnih djelatnosti i proizvodnje eko povrća, a poduzetnicama će biti pružena finansijska i mentorska podrška u pokretanju i održavanju biznisa.

Grad Živinice je jedna od devet odabranih lokalnih zajednica u BiH sa kojima je USAID potpisao ugovor za učešće u Programu podrške mariginaliziranih grupa žena. Kreiranjem Fonda između Grada Živinice i USAID/PPMG kao partnera nastoje se stvoriti prilike za održivi razvoj preduzetništva marginaliziranih grupa žena, kroz poticanje na samozapošljavanje, te njihovo veće i lakše uključivanje u poduzetništvo i kreiranje novih radnih mjesta.

Riječ je o podršci u razvoju biznisa za žene s invaliditetom, majke osoba s invaliditetom, žene iz ruralnih područja, žrtve nasilja te nezaposlene mlade žene.

Godinu dana korisnicama granta pružit će se podrška ne samo kroz grantove već i na svaki drugi način koji doprinosi boljem i efikasnijem poduzetništvu žena. Od stručnih saradnika kako Gradske Uprave Živinice tako i USAID-a korisnice imaju mogućnost da dobiju podršku u svim onim radnjama koje je potrebno poduzeti kako bi njihov program i ponuda trajala na tržištu.

Biznise koji i dalje rastu, značajno povećanje kućnog budžeta i otvaranje novih radnih mjesta rezultat je Start up programa koji se realizuju na području Grada Živinice. Naime pored navedenog Programa čija je premisa osnaživanje status žene u društvu na području Grada Živinice već tri godine se uspješno realizuje i Program razvoja poduzetništva i podrška osnivanja preduzeća.
Prema rijčima Gradonačelnika cilj je imati mladog čovjeka koji je realizovao svoju ideju, i svojim znanjem i umijećem odlučio da promijeni svijet.

“Želim da napomenem da mi već tri godine u Gradu Živinice realizujemo projekat Start-up, a kroz saradnju sa USAID-om željeli smo proširiti ovaj projekat na mariginalizirane grupe stanovništva. Dakle, kroz navedeni projekat stavili smo fokus na žensku populaciju iz Živinica koje imaju ideje samodoržive na tržištu. U programu podrške mariginaliziranih grupa žena Grad Živinice je učestvovao sa pedeset hiljada maraka, a željeli smo za ljude koji imaju neki hobi i ideje naći način da ga pretvore u biznis. Mi smo prije dvije godine napravili reformu Uprave gdje smo otvorili Centar za biznis u kojem dozvolu za obrt izdajemo u roku od dva sata što olakšava cijeli proces registracije. Težili smo formiranju jednog takvog ciklusa u kojem ćemo u nizu pomagati našim građanima u samoodrživosti i nezavisnosti. Posebno me raduje prijava velikog broja žena sa veoma dobrim idejama. Pored ovih projekata mi smo, kako bi dodatno edukovali naše sugrađanke, u saradnji sa AMICA EDUCOM organizovali edukativne radionice kako bi podstakli naše sugrađanke na liderstvo u biznisu. Ženama, prije svega, želimo vratiti pozitivizam iz kojeg će rasti inovativne ideje samoodržive na tržištu izvozno orijentirane. Nastojimo da Strategija razvoja turizma Grada Živinice bude kompatibilna ovim idejama, da kroz Agrotirizam razvijemo mogućnost novih ideja i investicija koje bi bile potencijalne mogućnostima da se u Živinicama poveća broj obrta. U Strategiji razvoja Grada Živinice u fokus smo stavili ženu lidera, a nizom projekata koje smo realizovali u tom pravcu smo ispoštovali zadano. Današnje potpisivanje ugovora sa korisnicama Programa podrške mariginaliziranim grupama žena je jaka poruka svim ženama koje žele da svoj svakodnevni posao pretvore u biznis.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Jasmin Bešić direktor USAID-ovog Programa podrške mariginaliziranih grupa žena istakao je da navedeni program stavlja naglasak na socijalnu podršku ženama, nije isključivo orijentiran ka biznisima, al kroz podršku pokretanja i razvoja biznisa žena mariginaliziranih grupa se prvobitni cilj i ostvaruje. Ovom prilikom direktor Bešić je čestitao gradonačelniku Kamenjakoviću na članstvu u UNESCO Globalnoj mreži gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika sa nadom da je učešće u USAID-ovom programu doprinjelu dobijanju istog.

“Ja već četiri godine djelujem u sekciji “Žene za tradiciju” koja djeluje pri Kulturno umjetničkom društvu “Modrački mornari”. Žene, članice ove sekcije, su u zadnjih nekoliko godine uspjele kreirati brend koji djeluje kao amanet. Naš brend je nastao tehnikama izrade starih zanata. S ovim projektom želimo svoj brend legalizirati, kako bi proširile zastupljenost na tržištu.”, rekla je članica sekcije “Žene za tradiciju” Sanela Čičkušić.


U gradskoj zoni u Živinicama trenutno se realizira nekoliko bitnih infrastrukturnih projekata izgradnje saobraćajnica, rekonstrukcije i uređenja gradskih ulica.

Naime, u okviru realizacije projekata izgradnje infrastrukture počeli su radovi na izgradnji tri nove gradske ulice, rekonstrukciji i uređenju gradskih ulica, te horizontalnoj i vetritkalnoj signalizaciji u gradskoj zoni u Živinicama.

Ovim projektima će biti obuhvaćena potpuna rekonstrukcija i uređenje gradskih ulica, zatim izgradnja puta iza Doma zdravlja, puta pored MUP-a, te izlaza na magistralni put M-18 iza Srednjoškolskog centra u Živinicama. Pored ovog trenutno se izvode radovi na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji saobraćajnica.

Vrijednost ugovorenih građevinskih radova za navedene projekte iznosi 375.00,00 KM.

Izgradnju tri nova puta radi firma “HOLEX” d.o.o. Živinice, uređenje i rekonstrukciju gradskih ulica radi firma “SE-SARAJKA” d.o.o. Živinice, dok radove horizontalne i vertikalne signalizacije saobraćajnica radi firma “SACOM” d.o.o. Sarajevo.

“Kako bi smo uraditi kvalitetnije radove na našim gradskim saobraćajnicama zaustavili smo projekat koji je podrazumijevao čistu krpažu udarnih rupa na ulicama i krenuli u rekontrsukciju ovih ulica, te su iz tog razloga radovi malo kasnili. Krenuli smo od prve ulice da uradimo kvalitetniju rekonstrukciju koja će trajati duže, a ne da se mora raditi svake godine po malo. Iz tog razloga za ovaj projekat smo obezbjedili 100.000,00 KM da bi se radovi mogli kvaliteno uraditi. Ovakvim načinom rekonstrukcije imat ćemo kvalitenije ulice u gradu. Pored ovih rekonstrukcija planirali smo u gradu uraditi još tri izlaza. Jedan je između prve i druge ulice pored MUP-a, gdje smo smo u prošloj godini uspjeli riješiti imovinsko pravne odnose, zatim izgradnja ulice iza Doma zdravlja, te izlaz na magistarlni put kod Srednjoškolskog centra. Dakle, u gradsku zonu Živinice u ovom mjesecu ukupno će biti uloženo preko 370 hiljada KM. To će daleko pomoći i Gradu i stanovništvu. Također, pored ovoga, planirali smo da u narednom periodu, nakon što probijemo ulicu prema magistaralnom putu, napravimo jedan privremeni parking na zemljištu oko tri i po duluma, a kako bi smo u potpunosti riješili problem parkiranja vozila u gradu.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Interni oglas za unapređenje državnog službenika na upražnjeno više radno mjesto u organu uprave Grada Živinice


Javni oglas za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Živinice za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta


Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje Grada Živinice objavila je Konačnu rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS – III i IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

S tim u vezi, gradonačenik Samir Kamenjaković potpisati će ugovore sa direktorima pravnih subjekata u kojima će nezaposlene osobe sa Konačne rang liste raditi stručno osposobljavanje.
Svečano potpisivanje ugovora će biti upriličeno 06.08.2019. godine, u velikoj sali Gradskog vijeća Živinice, sa početkom u 11:00 sati.
Nezaposlene osobe sa navedene Konačne rang liste obavezne su prisustvovati ovom potpisivanju ugovora između Gradonačelnika i direktora pravnih subjeka.

Nakon što potpišu ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa sa Gradonačelnikom Grada Živinice, direktori pravnih subjekata u kojima će nezaposlene osobe sa Konačne rang liste raditi stručno osposobljavanje potpisat će pojedinačne ugovore sa nezaposlenim osobama sa Konačne rang liste, kojima će se bliže propisati međusobna prava i obaveze tokom trajanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

KONAČNA RANG LISTA

 


Na prijedlog gradonačelnika Samira Kamenjakovića na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Živinice održanoj 17. jula 2019. godine razmatrana je Informacija o rezultatima poslovanja privrednih društava na području Grada Živinice za 2018. godinu.

Pregled finansijskog poslovanja privrednih društava ukazuje da živinička privreda u cjelosti pokazuje rast radnih mjesta, rast prihoda i neto dobiti u posljednuje tri godine.
Dakle, Grad Živinice u proteklom periodu karakteriše pozitivan trend po pitanju kako cjelokupnog razvoja, tako i ekonomskog rasta.

Grad Živinice trenutno je drugi po razvoju privrede u Tuzlanskom kanton. Napominjemo da prije dvije godine bio na petom mjestu.

Naime, u protekle dvije godine ukupan prihod od prodaje porastao je za oko sto miliona konvertibilnih maraka. Pored toga još jedna važna činjenica je izvoz robe. Naime, u odnosu na zadnje dvije godine izvoz robe je povećan za trideset miliona maraka. Prema riječima gradonačelnika Kmanejakovića postavljena referenca koju je trebalo ostvariti je bila sto miliona, ali poslije završnih rezultata dobili smo činjenicu da smo prevazišli ta očekivanja.

Izvanrednim rezultatima u mnogome doprinosi poboljšanje poslovne klime uvjetovano većim angažmanom gradske administracije i lokalne vlasti na privlačenju novih i zadržavanju već prisutnih investitora, uređenju postojećih i novih poslovnih zona, kreiranju programa podrške novim i postojećim poduzetnicima, otvaranju mini poslovnog inkubatora za Start-up biznise, kreiranju pozitivne medijske slike, te otvaranju Centra za bisnis.

Naime, u cilju boljeg uvida u stanje i promjene finansijskog poslovanja privrednih društava na području Grada Živinice te drugih relevantnih parametara značajnih za stanje u lokalnoj ekonomiji kreirana je “Informacija o rezultatima poslovanja privrednih društava”.

Informacija o rezultatima poslovanja privrednih društava za 2018. godinu bazirana je na podacima iz predatih završnih računa privrednih društava koje imaju poslovno sjedište na području Grada Živinice Agenciji FIA Sarajevo, preuzetih od kompanije “TRON” d.o.o. Sarajevo , putem “LRC” d.o.o.,Sarajevo.

Navedeni dokument je razmatran od strane gradskih Vijećnika, te je nakon toga usvojen zaključak o pripremi dokumentacije za osnivanje Turističke zajednice.

“Sa zadovoljstvom mogu kazati da je Grad Živinice kada je u pitanju poljoprivredni razvoj napravio repoziciju. Čekali smo konačne i egzaktne podatke kako bi mogli govoriti o podacima koji su prošli sve statističke preračune. Nakon što smo dobili podatke o poslovanju privrednih društava izradili smo Informaciju o rezultatima poslovanja privrednih društava na području Grada Živinice u 2018. godini koju smo poslali prema Gradskom vijeću Grada Živinice. U protekle dvije godine ukupan prihod od prodaje porastao je za oko sto miliona maraka. Kada govorimo o činjenici da je Grad Živinice drugi po razvoju privrede na Tuzlanskom kantonu podaci o povećanoj količini prihoda su jako značajni za naš grad. Pored toga još jedna važna činjenica je izvoz robe. Naime, u odnosu na zadnje dvije godine izvoz robe je povećan za trideset miliona maraka. Naša postavljena referenca koju smo željeli ostvariti je bila sto miliona, ali poslije završnih rezultata dobili smo činjenicu da smo prevazišli ta očekivanja. S obzirom na to da smo smo uredili poslovnu zonu Grada Živinice, izmijenili procedure izdavanja građevinskih i urbanističkih dozvola, otvorili Centar za biznis gdje za dva sata izdajemo Dozvole za obrt, mi smo pojednostavili procedure ulaganja, te time napravili brend ulaganja u Grad Živinice. Izbrendirali smo se do te mjere da imamo jako puno potencijalnih ulagača, a o tome nam govori statistički podatak da je u 2018. godini otvoreno 13 novih kompanija, a samim tim je zaposleno šesto građana Grada Živinica. Danas imamo preko hiljadu novozaposlenih za dvije godine u realnom sektoru. Ukoliko uzmemo u obzir zapošljvanje građana u svim sektorima to je negdje oko hiljadu i po građana u intervalu od dvije godine.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Da Grad Živinice ima potencijala u trgovini, u proizvodnji, poljoprivredi i turizmu pokazali su nam podaci dobiveni kroz konačne proračune i ispitivanja. Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića najslabije podatke imamo kada su u pitanju prihodi iz ugostiteljstva, s tim u vezi u narednom periodu treba intenzivnije raditi na razvoju ugostiteljstva.

“Izradili smo Strategiju razvoja turizma Grada Živinice jer smo smatrali da kroz turizam možemo povećati prihode u ugostiteljstvu. Ovaj strateški dokument će nam dati odgovre kako potencijalne prirodne resurse pretvoriti u turističke destinacije primamljive za strane i domaće turiste, te time izvršiti dodatno punjenje Budžeta. Dakle, ukoliko u narednom periodu u potpunosti implementiramo Strategiju razvoja turizma, a uz Agroturizam, našim građanima ćemo obezbijedit mogućnost samozapošljavanja. Razvoj privrede u Gradu Živinice je u potpunosti zadovoljio sve parametre, tako da možemo slobodno kazati da Grad Živinice ponosno nosi drugo mjesto u Tuzlanskom kantonu, a napominjem da smo prije tir do četiri godine bili na petom mjestu po razvijenosti privrede. To je najvažnija informacija koju trebamo dati našim građanima. Sve se to reflektovalo i na Budžet Grada Živinice, koji je prije dvije godine iznosio oko 17 miliona maraka, danas su to 24 miliona maraka.”, istakao je gradonačelnik Kamenjaković.


Grad Živinice je prvi grad iz Bosne i Hercegovine koji je primljen u članstvo UNESCO Globalne mreže gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika (Global Network of Learning Cities).

Navedenim članstvom Grad Živinice postao je dio dinamične mreže čiji je cilj podržati i ubrzati praksu cjeloživotnog učenja u svjetskim zajednicama promicanjem političkog dijaloga i učenja među vršnjacima među gradovima-članicama, uspostavljanjem veza, poticanjem partnerstava, izgradnjom kapaciteta i razvojem instrumenata za potaknuti i prepoznati napredak u izgradnji gradova za učenje.

UNESCO Global Network of Learning Cities gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika je međunarodna mreža koja je usmjerena ka politici i pružanju inspiracije, znanja i najboljih praksi, a s ciljem unapređenja cjeloživotnog obrazovanja za sve. UNESCO GNLC također čini važan doprinos postizanju ciljeva održivog razvoja, posebno SDG 4 („Osiguravanje uključivog i pravednog kvalitetnog obrazovanja i promicanje mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve“) i SDG 11 („Uključivanje gradova i ljudskih naselja“).

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je formiranjem Savjeta mladih koncentrisao pažnju na mlade, kako bi na taj način sa mladima direktno razgovarao o njihovim interesima, potrebama i aktivnostima. Dakle, aktivnosti sa Savjetom mladih, rezultirale su i izradu Strategije za mlade jednog jako značajnog dokumenta za mlade u Gradu Živinice. Zatim realizacija Start up programa koji su postali prepoznatljivi i jako uspješni. Konstantna edukacija mladih kroz navedene Start up projekte i razne druge projekte sa mladima, te informativne radionice i programe koje Grad Živinice realizuje u saradnji sa udruženjima, NVO, i višim nivoima vlasti od kojih možemo istaći AMICA EDUCU, i Omladinsku banku.
Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića u zadnje tri godine izvršena su intenzivna ulaganja u obrazovni sistem i ustanove Grada Živinica, iako je primarni osnivač obrazovnih ustanova Ministarstvo za obrazovanje BiH, a sve u cilju da se našim učenicima obezbijede bolji uslovi u kojima će moći postizati i bolje rezultate.
Dakle, ulaganje u obrazovne institucije na području Grada Živinice, podrška u svim aktivnostima koje organizuju i takmičenjim na kojima učestvuju, stipendiranje učenika i studenata, te mogućnost stručnog osposobljavanja tokom cijele godine, uz sve ostalo gore navedeno dovelo je do toga da su ispunjeni uslovi koji su Grad Živinice doveli do UNESCO-vog priznanja koje podrazumijeva članstvo u UNESCO Globalnu mrežu gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika.

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH ističu da se nadaju da će Grad Živinice, kao prvi grad iz Bosne i Hercegovine koji je primljen u članstvo ove prestižne mreže, potaći i inspirisati i druge gradove u BiH da kroz razvijanje mogućnosti za cjeloživotno učenje svojih stanovnika doprinesu kako izgradnji ljudskih kapaciteta tako i opštem ekonomskom napretku i održivom razvoju, te su poželjeli uspješnu realizaciju aktivnosti planiranih u okviru ove mreže.

“Zadovoljstvo mi je kazati da je Grad Živinice u proteklih nekoliko godina dobio jako puno priznanja zahvaljujući velikom trudu i radu gradske administracije i Gradskog vijeća, a to je UNESCO prepoznao. Obaviješteni smo od strane Ministarstva civilnih poslova BiH da smo primljeni u članstvo UNESCO Globalne mreže gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika. Tokom proteklih godina vodili smo se definicijom Svjetske banke da socijalna inkluzija podrazumijeva ne samo izvlačenje ljudi iz siromaštva, nego kvalitetnu edukaciju i uključivanje građana u kulturne i društvene događaje grada. U zadnje dvije godine posebno smo se fokusirali na edukaciju mladih i uradili smo jako puno na tom polju. Naime, formiraliali smo Gradonačelnikov Savjet mladih, zatim smo u saradnji sa AMICOM organizovali mnoge radionice na temu edukacije mladih o informacijama. Posebno želim istaći da kada su u pitanju mladi ljudi svaka lokalna zajednica je dužna imati Strategiju za mlade. Grad Živinice je sa mladim ljudima kroz radionice uspio izraditi Strategiju za mlade, te smo time možda rijetka lokalna zajednica koja ima tako jedan važan strateški dokument. Međutim najznačajnije ulaganje u mlade, njihovo znanje i edukaciju smo uradili kroz Strat-up projekte i time kvalitetnim mladim ljudima pružili mogućnost da svoje ideje realizuju u uspješan biznis. Do danas imamo 26 potpisanih Start-up projekata održivih na tržištu. Težnja je da kroz Start-up projekte Gradu Živinice otvorimo mogućnost kandidovanja u UNESCO-vu Globalnu mrežu gradova koji ulažu u informatizaciju. Također projekte koje smo vodili su projekti stipendiranja mladih ljudi i studenata, a po završetku školovanja osigurali smo i odrađivanje pripravničkog staža. Jako bitna stvar za studente je zdravstveno osiguranje, a mi smo za sve naše studente koji zbog starosne dobi gube pravo na obavezno zdravstveno osiguranje našli metodologiju kako im obezbijediti zdravstveno osiguranje. Na osnovu tog projekta smo uradili i projekat da svaki građanin u Živinicama, koji nema zdravstveno osiguranje, dobije isto. Saradnja sa USAIDOM nam je dala mogućnost da se fokusiramo na mariginalizirane skupine stanovništva, prije svega na mlade žene s ciljem da za njih kreiramo takvu situaciju u kojoj će kroz svoj svakodnevni rad nesmetano zarađivati. Navedenim smo zaokružili jednu zaista kvalitetnu sliku o Gradu Živinice što je iz UNESCO-a i prepoznato. S obzirom da smo prvi i jedini grad u Bosni i Hercegovini koji je primljen u globalnu mrežu UNESCO-a imat ćemo privilegiju da se u narednih pet godina možemo prijaviti na određene projekte koji će biti kompatibilni o ovome o čemu sam govorio. Smatram da je ovo veliki iskorak ne samo za Živinice nego i za državu Bosnu i Hercegovinu, jer je jedan grad uspio da uđe u jednu mrežu tako izuzetnog međunarodnog i svjetskog značaja. Ako kažemo da su svjetske metropole u mreži UNESCO-a, možemo slobodno kazati da će Živinice biti “rame uz rame” s tim gradovima. Mnogi gradovi u Bosni i Hercegovini su pokušavali ispuniti određene kriterije, koje smo i mi morali ispuniti da bi smo dobili tako jedno prestižno priznanje učlanjenje u UNESCO-vu Globalnu mrežu, ali nisu uspjeli. S ponosom kažem da su Živinice nakon jednog marljivog rada kompletne Uprave Grada Živinice postale članica UNESCO Globalne mreže gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika. Ovom prilikom se želim zahavliti Gradskom vijeću koje je podržalo naše prijedlog kako bi smo realizovali sve ovo i zaista kompletirali jednu pozitivnu priču, jednu dobru poruku iz Grada Živinica.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Obavještenje o javnoj nabavci za Projekat “Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice”.

Sazetak 430-1-3-111-3-108_19